Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không chân, chẳng tay, 

Lại hay mở cửa?