Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Nơi nào “vạn đại chung thân”
Của dòng họ Nguyễn, lập danh vạn đời?