Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua gì công đức rõ ràng
Lập Quốc Tử Giám chọn hàng tài danh?