Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua gì ba tuổi lên ngôi
Nên Lê Thái hậu trông coi binh quyền
May thay tôi giỏi, quân hiền
Đánh Đông, dẹp Bắc giữ yên nước nhà
Nhâm Thìn, một một bảy hai
Sai quan làm tập bản đồ nước ta?