Vừa bằng lá tre,
Ngo nghoe dưới nước.
Vừa bằng cái thước,
Đánh vượt qua sông.

Là con gì?