Vừa bằng cái vung,
Vùng xuống ao,
Đào chẳng thấy,
Lấy chẳng được.

Đố là gì?

 

Vừa bằng cái vung, Vùng xuống ao, Đào chẳng thấy, Lấy chẳng được.