Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Vừa bằng cái nong 

Cả làng đóng chả hết?

Đố là cái gì?