Vừa bằng cái nong,
Cả làng đong chả hết.

Đố là cái gì?