Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Vốn là con thú giống người
Thêm huyền xóa nặng là nơi vun trồng.
(Là những chữ gì?)