Câu đố về con người và địa danh:

Tuyên ngôn độc lập sáng như trăng rằm
Lời thơ sáng mãi ngàn năm
Còn lưu sử sách tháng năm chẳng mờ
Là người nào?