Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tự mình tập hợp gia nô
Đóng thuyền, luyện võ việc chung sá gì
Quyết lòng chờ đợi thời cơ
Lá cờ thêu sáu chữ vàng giúp vua?