Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Trùng trục như con chó thui
Chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu.
(Là con gì?)