Câu đố về đồ vật:

Trong da mà ngoài cũng da
Giúp chân sạch bóng, trẻ già đều ưa?