Kiến ở trong nhà

Là con kiến đất

Kiến leo bộng mật

Là con kiến hôi

Kiến leo miệng nồi

Là con kiến lửa

Kiến bay lả xả

Là con kiến xanh

Con ở bụi chanh

Con ở bụi mía

Con ở bụi khế

Con ở bui khoai

Lẳng lặng lắng tai

Bò ra cho chóng

Con ở trong thoáng

Con ở trong hang

Con mỏ ràng ràng

Mần tổ ngoài bụi

Về nằm lúc tối

Đến đầu năm canh

Đồng thanh đồng thanh

Chúng mình bạn kiến...