Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Tròn như quả bưởi trên cành 

Mà lại đựng nổi nhân gian kiếp người?