Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Triều nào sinh đặng ba vua
Vua sống, vua chết, vua thua chạy dài?