Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Sông Bến Hải chảy ra cửa Tùng
Tám mũi đất đỏ bãi cùng theo em?