Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cánh gì thấp thoáng ngoài khơi?