Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Trạng Bùng chính thực là ai
Giỏi văn kiêm võ lại tài ngoại giao?
(Là ai?)