Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trái mà chẳng ở trên cành 

Đất đai rộng khắp, mọi người sống chung?

Đố là trái gì?