Tối ngày lo việc nước,
Giúp sự sống con người,
Một thân đơn chiếc quanh đời,
Vui thời ai biết buồn thời ai hay.

Đố là cái gì?

 

Tối ngày lo việc nước, Giúp sự sống con người, Một thân đơn chiếc quanh đời, Vui thời ai biết buồn thời ai hay.