Câu đố về đồ vật:

Tôi nằm cận bên giường
Thầy tu chẳng ngó đến tôi bao giờ?