Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào ở tận cao nguyên
Diện tích rộng lớn đứng đầu nước ta?