Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Thông minh, hiếu học hơn người
Canh tân đất nước, dâng ngay điều trần
Gửi vua năm tám bản dài
Tiếc thay vua lẫn triều thần bác đi?