Theo truyền thuyết câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương xảy ra vào thời vua Hùng thứ mấy? Phù Đổng Thiên Vương sanh quán ở đâu? và chống giặc nào?