Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Thành phố tên Bác kính yêu
Muốn vào thăm viếng phải qua cầu này?