Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Tháng ngày bên máy luôn tay
Làm ra của cải, dựng xây nước nhà?