Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi mang hình dáng con sam
Có nhiều thắng cảnh ở vùng Thất Sơn?