Câu đố về đồ vật:

Thân tròn, khi đó, khi xanh
Con gì pháo, ngựa trên bàn dọc ngang?