Câu đố về thức ăn:

Thân em tròn trịa đẹp xinh
Cớ sao lại bảo rằng em rách hoài?