Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Thân bằng gỗ
Mặt bằng da
Hễ động đến
Là kêu la
Gọi bạn tới
Tiễn bạn về
Đứng đầu hè
Cho người đánh.
(Là cái gì?)