Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Thái sư mưu lược muôn phần
Công lao to lớn, nhà Trần dựng xây?