Câu đố về quả:

Tên trái mà gọi là con
Ngoài xanh, trong trắng, ruột thêm đống chà?