Câu đố về vật dụng:

Tên là cây mặc áo vàng
Nhà nông mới có đố nàng cây chi
Là cây gì?