Câu đố về động vật:

Ngày ngày chăm chỉ tìm hoa
Làm nên một ngọt xây nhà ở chung.
(Là con gì?)