Câu đố về thức ăn:

Tên em gần nghĩa với rùa
Gọi quen cho dễ bán mua chợ đời?