Câu đố những gì:

Tên anh nào khác tên tôi
Tôi thì mưa trải nắng phơi dãi dầu
Anh thì được gói được bao
Được nâng, được đỡ ngọt ngào lắm thay?