Đố ai:

Tay cầm bút hịch truyền dậy sóng
Tay cầm gươm sấm động kinh thiên
Ba lần công lớn bình Nguyên
Ngàn thu bốn cõi lừng tên anh hào?