Câu đố về thức ăn:

Bánh gì đau đớn thân mình
Hai bên áp lại, sứt đầu gãy tay?