Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Tám điều cấp cứu” tấu trần
Dâng lên vua Nguyễn, chấn hưng nước nhà?