Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Ta yêu nhau nhưng xa cách muôn trùng
Tin đi, tin lại phải nhờ đến anh?