Câu đố về động vật:

Suốt ngày dệt lưới giăng tơ
Hễ ai vô ý, lờ và trói gô
Là con gì?