Ruộng đâu lại ở trên trời, gieo thóc, cấy lúa cày bừa đêm đêm?

Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ruộng đâu lại ở trên trời
Gieo thóc, cấy lúa cày bừa đêm đêm?

Đố là gì?

Đáp án: Sao Thần Nông

Cây gì ngày tháng tảo tần, giúp bà đi khắp xóm gần, làng xa?, cây gì không là không hoa, vai khiêng dây thép chạy qua làng mình?

Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cây gì ngày tháng tảo tần
Giúp bà đi khắp xóm gần, làng xa?
Cây gì không là không hoa
Vai khiêng dây thép chạy qua làng mình?
(Là những cây gì?)

Đáp án: Cây gậy, cây cột điện

Mặt luôn sáng láng phẳng lừ, tình luôn chúa ghét dối lừa quanh co, thấy ai xấu, đẹp; sạch, dơ, chẳng cần suy nghĩ nó cho biết liền?

Câu đố là gì:

Mặt luôn sáng láng phẳng lừ
Tình luôn chúa ghét dối lừa quanh co
Thấy ai xấu, đẹp; sạch, dơ
Chẳng cần suy nghĩ nó cho biết liền?

Đáp án: Cái gương

Nơi nào có gái làng Cầu, khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha?

Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có gái làng Cầu.
Khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha?

Đáp án: Hà Nam

Suốt ngày đêm chỉ có nằm, ai thích chữ nghĩa thì cần đến tôi, không hề nói nặng một lời, chỉ kêu tong tóc để mời chữ ra.

Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Suốt ngày đêm chỉ có nằm
Ai thích chữ nghĩa thì cần đến tôi
Không hề nói nặng một lời
Chỉ kêu tong tóc để mời chữ ra.
(Là cái gì?)

Đáp án: Cái máy chữ