Sứ thần Gáprien nói với Đức Maria : Bà sẽ thụ thai, sinh hạ 1 con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con của ai ?