Tổng thống A và thủ tướng B nói chuyện với nhau:
– Ở A công nhân làm được mỗi tháng khoảng $2500 nhưng chỉ cần chi $1000 là bảo đảm cuộc sống
– Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?
– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở B thì sao?
– Ở B chúng tôi lương công chức khoảng $250 và mỗi tháng cần khoảng $500 thì mới đủ chi.
– Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?
– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm???!!!