Câu đố lịch sử:

Sông nào nổi sóng bạc đầu
Ba phen cọc gỗ đâm tàu giặc tan
Ải nào núi đá giăng giăng
Năm xưa tướng giặc Liễu Thăng rụng đầu
Gò nào thây giặc chất cao
Quang Trung thừa thắng tiến vào Thăng Long?
(Là những nơi nào?)