Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì máu giặc đỏ ngầu.
Bao tàu đắm, Pháp thua đau ê chề?

Đố là sông gì?