Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Sinh ra trong cảnh nước nhà
Mất vào tay Pháp trẻ già khóc than
Quyết lòng dứt bỏ, sang Tây
Tìm đường cứu nước, tự do dân lành?