Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sĩ gì canh giữ xóm làng
Yên vui, hạnh phúc nhà nhà reo ca?