Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Nước xuôi, xuôi mãi một dòng
Trời cao nhỏ lệ, đố em sống gì?

Đố là sông gì?